L´Ajuntament de l´Atzúbia ha resultat beneficiàri d´una subvenció no dinerària consistent en el subministrament d’un vehicle elèctric CAMIÓ 100% ELÈCTRIC AMB CAIXA OBERTA, LATERALS ELEVATS I AUTONOMIA SUPERIOR A 100KM per import 27.400 €, dins de la convocatòria de concessió de subvencions no dineràries consistents en el subministrament de vehicles elèctrics purs o etiqueta zero adquirits per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, com a inversions financerament sostenibles. Anualitat 2020, publicada la resolució de concessió en el BOP núm. 237 de data 14 de desembre de 2020.