L’Ajuntament de l’Atzúbia està redactant el Pla Local de Residus en compliment del que disposa el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR-CVA), el Pla Estatal Marc de Residus, PEMAR 2016-2022, i les diferents directives europees que desenvolupen l’Estratègia d’Economia Circular de la Unió Europea. El Pla Local de Residus és un document que conté una guia pràctica per a la correcta separació de residus i les mesures de conscienciació, transparència i tutoria sobre la ciutadania en la implantació dels processos i l’educació ambiental que s’han d’aplicar en el municipi.

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la redacció d’aquest instrument de planejament es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura figura sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de quinze dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en la seu electrònica d’aquest Ajuntament mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Accés formulari: https://atzubia.sedelectronica.es/transparency/c8a5e3cd-4083-4bb7-b2a5-b620f3492f58/ (Portal de Transparència)