CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CENTRE CULTURAL AUSIÀS MARCH

Per la Junta de Govern Local celebrada en data 30 de maig de 2022 es va aprovar el procés de licitació del Contracte de Concessió de serveis de la gestió i explotació del bar del Centre Cultural Ausiàs March, així com el seu Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i el Plec de Condicions Tècniques, amb les següentscondicions Bàsiques:

Pressupost Base de Licitació (Cànon d’eixida): 4.000,00 €/any (més el corresponent IVA)

Durada màxima del contracte: 1 any, amb successives pròrrogues fins a 4 anys.

Garantia Definitiva: 5% del preu del contracte

Valor Estimat total del Contracte: 48.200,00 €

Condicions dels Candidats: Solvència Econòmica i Tècnica (Assegurança Resp. Civil)

Publicació del Plecs: https://atzubia.sedelectronica.es

Presentació d’Ofertes:

  • Termini: 6 de juliol de 2022, fins ales 14:00 hores.
  • Forma de presentació: Manual.
  • Lloc de Presentació: Ajuntament de l’Atzúbia, en horari de 9:00 h a 14:00 h.
  • Més informació i Plecs: Ajuntament de l’Atzúbia

Publicació en Perfil del Contractant: Publicat en el perfil del contractant de l’Atzúbia a la Plataforma de Plataforma de Contractació del sector públic en data 06/06/2022.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKd3R09TMx9DAwsfNxNDTwdPUKDLAONjQ1czfXD9aP0o0qTMpMTk4E6_IvSE_OAbP3IXG8vw7DwgnBXS0db_YLcXEcA_T9U6g!!/

L’Obertura de Proposicions es realitzarà en Acte Públic el dia 13 de juliol de 2022 a les 12 h en el Saló de Sessions de l’Ajuntament de l’Atzúbia. L’Assistència serà restringida només per als que hagen presentat proposta a la licitació.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general de la població.

https://atzubia.org/wp-content/uploads/2022/06/atzubia.sedelectronica.es_.pdf