RESULTATS PROCÉS SELECTIU DE LA PLAÇA DE SECRETARI-INTERVENTOR INTERÍ DE L’AGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS DE LA VALL DE GALLINERA I L’ATZÚBIA I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

Valoració de mèrits

Atenent a les bases del procés selectiu i una vegada examinada la documentació aportada de les diverses sol·licituds, i de l’entrevista personal s’obté el resultat següent:

Atesa la puntuació global obtinguda pels aspirants en el procés selectiu, el Tribunal acorda:

1r) Declarar que ha quedat en primer lloc del procés selectiu la persona aspirant següent:

Vicent Damiá Oliver Peiró.

2n) Constituir la borsa de treball de conformitat amb la base setena de les reguladores del procés selectiu.

3r) Traslladar la present acta a la Presidència de l’Agrupació a fi de que, si s’escau, eleve a la Direcció General d’Administració Local de la Conselleria de Presidència de la Generalitat de Valenciana proposta de nomenament com a secretari interventor interí de l’agrupació dels Ajuntaments de la Vall de Gallinera i de l’Atzúbia al Senyor Vicent Damiá Oliver Peiróaspirant que ha obtingut la millor puntuació.

4t) Al efectes del que preveu les bases que regeixen la convocatòria la relació d’aspirants aprovats per ordre de puntuació és la següent:

1.-Vicent Damiá Oliver Peiró

2.-Inmaculada Canet Pérez

3.-Matias Mengual Campos

4.-Paula Frasquet Pellicer

La relació d’aprovats s’exposarà al públic mitjançant publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

D’acord amb la base huitena l’aspirant proposat per al seu nomenament aportarà davant la Agrupació dins del termini de cinc dies des que es faça pública la relació d’aprovats, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en aquesta convocatòria, que són:

  1. NIF
  2. Declaració jurada de no trobar-se incurs en causa d’incapacitat o incompatibilitat, i de no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública.
  3. Títol acadèmic exigit per a prendre part en la convocatòria.
  4. Certificat acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic que impossibilite el normal exercici de la funció.
  5. Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Si dins del termini expressat, i excepte causa de força major, l’aspirant no reunira els requisits exigits quedaran anul·lades totes les seues actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què   haguera pogut incórrer per falsedat en la instància. En tal supòsit, la Presidència de l’Agrupació efectuarà proposta de nomenament a favor del següent aspirant, segons l’ordre de puntuació.

D’igual forma es procedirà en cas de renúncia, o en cas de produir-se vacant posterior, per a això la relació d’aspirants que hagen superat les proves, amb l’ordre de les puntuacions totals obtingudes funcionarà com a borsa de treball.

Contra aquests resultats que es recullen a l’acta de l’òrgan qualificador les persones interessades poden interposar al·legacions o reclamacions davant el president de la Corporació a partir de l’endemà d’aquesta publicació al tauler d’anuncis de conformitat amb allò que disposa l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). Tot això, sense perjudici dels recursos procedents al final del procediment en via administrativa.

https://atzubia.sedelectronica.es/info.0