Forma i terminis de presentació d’instàncies:

Les instàncies, dirigides a la Presidència de l’Agrupació, segons el model que figura en l’Annex II, es presentaran en el Registre general d’entrada de l’Ajuntament de la Vall de Gallinera o de l’Atzúbia, via telemàtica o via presencial, o en algun dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en un termini de 5 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, així com la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen. En cas que la instància es presente en un organisme diferent als Ajuntaments de la Vall de Gallinera o l’Atzúbia , hauran de remetre avís dirigit a aquest Ajuntament de tal circumstància mitjançant correu electrònic ajuntament@valldegallinera.es i adsubia@gva.es

La participació en el procés selectiu implica l’acceptació de les bases per les quals es regula. Les presents bases s’exposaran en els webs municipals:
www.lavalldegallinera.org i www.atzubia.org

Els successius anuncis únicament es publicaran mitjançant els webs municipals.
A la instància s’acompanyarà:
• Fotocòpia DNI.
• Fotocòpia del títol acadèmic acreditatiu del requisit de l’apartat 5é de la segona d’aquestes bases.
• Fotocòpia dels títols o certificats que s’aporten per a la fase de concurs segons l’Annex I.
• Fotocòpia de certificat que acredite que es compleix amb el requisit establert en el punt 6é de la base segona.

Tots els mèrits hauran d’acreditar-se mitjançant fotocòpies dels documents originals, sense necessitat d’estar compulsats en el moment de la sol·licitud. L’aspirant que es propose per al seu nomenament, aportarà en el termini de cinc dies els originals dels documents presentats.

L’experiència professional s’acreditarà mitjançant certificat emés per l’òrgan competent, especificant la naturalesa jurídica de la relació, el grup, escala o categoria professional, el temps i percentatge de la jornada.

L’acreditació dels cursos de formació, s’acreditarà mitjançant la presentació del certificat corresponent en el qual conste l’entitat organitzadora del curs, el contingut del mateix i les hores de formació.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/05/03_81/2021_005446.pdf