Que està previst que en el mes d’abril de 2021 queden vacants els càrrecs de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut d’este municipi.

Que correspon al Ple de l’Ajuntament triar les persones per a ser anomenades Jutge de Pau, titular i substitut d’este Municipi, de conformitat al que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial i article 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

Que s’obri un termini de deu dies hàbils, des de el dia següent de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia d´Alacant, perquè les persones que estiguen interessades, i reunisquen les condicions legals ho sol·liciten per escrit dirigit a esta Alcaldia.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’entrada d’este Ajuntament o bé per mitjà del procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El model d’instància es troba a disposició dels interessats en les dependències municipals de la Corporació on podran ser presentades dins del termini establit.

Que en la Secretaria de l’Ajuntament pot ser examinat l’expedient i demanar la informació que es precise quant a requisits, duració del càrrec, remuneració, etc.

Així mateix, estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica d’este Ajuntament [ http://atzubia.sedelectronica.es].

Que en cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà lliurement, d´acord amb el que preveu l´article 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial i l’article 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, comunicant l’Acord al Jutjat de Primera Instància del partit.

El que es publica per a general coneixement.

PUBLICAT EL 2 DE FEBRER DE 2021 AL BOP D´ALACANT Nº 21

TERMINI FINS EL 16 DE FEBRER DE 2021