RESOLUCIÓ D’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS I CONVOCANT AL TRIBUNAL QUALIFICADOR I ALS ASPIRANTS

A la vista dels següents antecedents:

De conformitat amb les bases i la convocatòria aprovades per Resolució de l’alcaldia núm. 2021-0139 de data 27 d’abril de 2021.

Vist que per mitjà de la Resolució d’alcaldia núm. 2021-0160 de data 12 de maig de 2021 s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos i es designa el tribunal qualificador.

Atès que ha expirat el termini atorgat de cinc dies hàbils per a formular reclamacions o esmenar defectes sense que s’haja formulat cap reclamació o esmenat cap defecte que haja motivat l’exclusió.

En virtut de l’article 20 del Reglament General d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, de les atribucions conferides en matèria de personal de l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, i dels articles 24.d) del TRRL i 41 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el ROFRJ

RESOLC


PRIMER. 
Aprovar de forma definitiva la següent relació d’aspirants admesos i exclosos

de la convocatòria referenciada:

ADMESOS

  • –  V. D. OLIVER PEIRÓ
  • –  P. FRASQUET PELLICER
  • –  I. CANET PÉREZ
  • –  M. MENGUAL CAMPO

EXCLOSOS

  • –  J. VIDAL SANCHIS. Motiu: incompleix punt 7 de la base segona.
  • –  M. L. GUILLEN RUIZ. Motiu: incompleix punt 7 de la base segona.
  • –  L. BUENDIA MORCILLO. Motiu: incompleix punt 7 de la base segona.

SEGON. Convocar el Tribunal qualificador per a la seua constitució i la baremació de mèrits el dia 26 de maig de 2021 a les 10’00 hores en el Saló de Plens de l’Ajuntament de la Vall de Gallinera ubicat a la Carretera, 35 de Benialí i els aspirants al mateix lloc a les 13’00 hores. L’ordre de crida dels aspirants començarà amb la lletra «F», d’acord amb el resultat del sorteig celebrat el dia 7 de gener de 2019 (DOGV 8473, 28.01.2019).

TERCER. Publicar en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://valldegallinera.sedelectronica.es] [i, en el seu cas, en el Tauler d’anuncis, per a major difusió], així com en la corresponent de l’Ajuntament de l’Atzúbia, la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns, i la data en què es realitzarà la baremació i l’entrevista.

https://atzubia.sedelectronica.es/info.0