RESOLUCIÓ D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ


De conformitat amb la convocatòria i les bases per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió amb caràcter interí del lloc de secretaria-intervenció de l’agrupació dels ajuntaments de la Vall de Gallinera i l’Atzúbia aprovades per decret d’alcaldia de l’ajuntament de la Vall de Gallinera 2021-0139 de data 27/04/2021.
Vistes les sol·licituds presentades des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 81 de data 3/05/2021.
Atès que ha expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió en aquest procés selectiu en data 10/05/2021.
Tenint en compte el que estableix l’article 158 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i fent ús de les atribucions conferides per l’article 21.1.g d la LRBRL, article 24.d del TRRL i article 41 del ROFRJ, per tot això

RESOLC
PRIMER.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos:
ADMESOS:

· V. D. OLIVER PEIRÓ

· P. FRASQUET PELLICER

· I. CANET PÉREZ

· M. MENGUAL CAMPO

EXCLOSOS

  • J. VIDAL SANCHIS. Motiu: incompleix punt 7 de la base segona.
  • M. L. GUILLEN RUIZ. Motiu: incompleix punt 7 de la base segona.
  • L. BUENDIA MORCILLO. Motiu: incompleix punt 7 de la base segona.

SEGON.- Publicar la relació provisional d’admesos i exclosos, en els taulers d’anuncis telemàtics ubicats en les seus electròniques dels ajuntaments de la Vall de Gallinera i de l’Atzúbia ubicats en les respectives webs oficials:

https://www.lavalldegallinera.org/ i https://www.atzubia.org/, atorgant el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió.
TERCER.- Designar el tribunal qualificador, que quedarà configurat de la següent manera:


TITULARS:
PRESIDENT: MATIAS MANUEL GOMIS MARTINEZ
SECRETARI: JUAN NOGUERA SERVER
VOCAL: INMACULADA MAHIQUES MAHIQUES
SUPLENTS:
PRESIDENT: MARIA ISABEL AMAT IBAÑEZ
SECRETARI: JUAN MANUEL LOPEZ BORRAS
VOCAL: MARIA ROSARIO SENDRA SASTRE

RESOLUCIÓ:

https://atzubia.sedelectronica.es/info.0