Informació de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Assumpte: Repartiment dispositius d’atracció i mort per al control de Delottococcus aberiae (cotonet de Sud-àfrica ) en el cultiu de cítrics de la C. Valenciana.

TRAMPEIG MASSIU EN CÍTRICS

Havent finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a efectuar els repartiments de

dispositius de trampeig massiu enfront de Delottococcus aberiae (cotonet de Sud-àfrica), la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha rebut prop de 300 sol·licituds que agrupen uns 7.000 beneficiaris, moltes de les quals estan situades fora de les principals zones afectades per aquesta plaga.

Possiblement això es deu alfet que els dispositius també són efectius enfront d’altres plagues àmpliament distribuïdes per totes les zones citrícoles de la C. Valenciana, com el cotonet tradicional (Planococcus citri) o el Poll Roig de Califòrnia (Aonidiella aurantii).

En aquests moments, i davant la falta de capacitat del fabricant d’atendre en termini més

necessitats de les previstes en el contracte declarat d’emergència per la Conselleria, ens veiemobligats a centrar els repartiments en les zones més afectades pel cotonet de Sud-àfrica.

Per això, s’ha decidit centrar, almenys inicialment, el repartiment en les parcel·les sol·licitades de les comarques de Camp de Morvedre (València) i Plana Baixa (Castelló), que són les comarques en les quals s’ha detectat una major dispersió i incidència de danys per Delottococcus aberiae.

Segons les sol·licituds rebudes per la Conselleria, en aquestes 2 comarques s’han acollit prop de 10.000 hectàrees als paranys subvencionats.

El repartiment es realitzarà per a cobrir la meitat de la superfície sol·licitada en aquestes 2

comarques, sempre que l’agricultor s’encarregue de cobrir l’altra meitat de la superficie mitjançant la compra dels dispositius i la seua col·locació. S’haurà d’aportar factura de compra de dispositius per a trampeig massiu que s’ajusten quant a la composició, usos, plaga, cultiu i dosi a la resolució d’autorització excepcional del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

En compliment del Reial Decret 1311/2012, només podran subministrar-se productes fitosanitaris per a ús professional a titulars del carnet d’usuari professional de productes

fitosanitaris. En el cas que el lliurament es realitze a nom d’una persona jurídica o del titular d’una explotació, qui reba el producte haurà d’acreditar que posseeix autorització o poder d’aquesta persona jurídica o titular d’explotació per a actuar i efectuar la recepció en el seu nom.

Lamentem les molèsties que això haja pogut ocasionar i continuarem informant de l’evolució dels esdeveniments.