Per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 de febrer de 2022 han sigut aprovats el Plec de clàusules administratives particulars que regularan la venda i transmissió onerosa de l’immoble patrimonial propietat de l’Ajuntament de l’Atzúbia emplaçat al carrer Torres Orduña, 38 de l’Atzúbia, per procediment obert i mitjançant subhasta pública, amb les segons condicions d’eixida:

  • PREU D’EIXIDA: (PBL): 68.611,11 €
  • AVAL: El/les candidats/es hauran de presentar junt a la seua proposta AVAL per import de 2.058,33 € (Depòsit bancari – Aval Solidari), el qual serà retornat una vegada realitzada l’adjudicació.

Les persones o empreses interessades podran recollir els Plecs i els Models de Proposició a les dependències de l’Ajuntament de l’Atzubia, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores fins el dia 21 d’abril de 2022, o a la seu electrònica https://atzubia.sedelectronica.es/info.0

El termini per a presentar les proposicions finalitzarà el dia 21 d’abril de 2022 a les 14,00 h. Les proposicions s’hauran de presentar manualment en sobres tancats de forma presencial en les dependències municipals en horari de 9 a 14 hores.

L’Obertura de Proposicions es realitzarà en Acte Públic el dia 22 d’abril de 2022 a les 13 h en el Saló de Sessions de l’Ajuntament de l’Atzúbia. L’Assistència serà restringida només per als que hagen presentat proposta a la licitació.

La qual cosa es fa pùblica per a coneixement general de la població.